• دوره های هنری زمستان ۱۴۰۰

شورای مرکزی کانون

مینا اسکندرزاده
دبیر کانون

دانشجوی کارشناسی رشته‌ی شیمی

شیوا عطایی
نایب دبیر کانون

دانشجوی کارشناسی رشته‌ی شیمی

فائزه دادخواه
مدیر امور آموزشی

دانشجوی کارشناسی مهندسی برق

فاطمه صفاری
مدیر امور مالی

دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی

امیرحسین محمودی
مدیر سایت

دانشجوی کارشناسی مهندسی هوافضا

سعیده غفاری
مدیر روابط عمومی

دانشجوی کارشناسی فیزیک

سروش سماوی
مدیر فضای مجازی

دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی

فرزین عطار
مدیر تبلیغات

دانجشوی ارشد برق – مخابرات